Senior Leadership

    

KIBE Nobuko President
MIYAZAKI Koji Executive Director
KURIMOTO Eisei Executive Director
HORI Koichi Executive Director
WAKAO Masaki Executive Director (part-time)
KOIZUMI Jyunji Auditor (part-time)
NINOMIYA Takao Auditor (part-time)

As of April 1,2022